Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN POWER SLIM NEDERLAND B.V. 1 november 2013
Alfred Nobelstraat 10, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: +31 (0)413-420006, Emailadres: info@powerslim.nl,
KvK-nummer: 34276984, BTW-identificatienummer: NL818167221B01

1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot Power Slim producten tussen Power Slim Nederland B.V., hierna te noemen “PSN”, en koper. Onder het begrip “koper” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan zowel de professionele koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als de consument-koper, een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.2. Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden vernietigbaar is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. PSN behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en komen te vervallen zodra het product, waarop de aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar is.
2.3 Bestellingen geschieden schriftelijk, per email of via de bestelfunctie op de website van PSN.
2.4 Een overeenkomst tussen PSN en koper komt tot stand op het moment dat een orderbe-vestiging of een factuur door PSN aan de koper is verzonden. Indien het aanbod via de bestelwebsite van PSN is gedaan, komt de overeenkomst tot stand nadat PSN een orderbevestiging en factuur per email aan het door koper opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

3 Prijzen en betaling
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2 Verzend- en bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van koper, tenzij anders vermeld in de offerte. Deze kosten worden uitdrukkelijk vermeld op de offerte en op de bestelwebsite van PSN, indien koper de bestelling via de bestelwebsite plaatst.
3.3 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum of per automatische incasso. Bij gebreke van tijdige betaling is koper zonder ingebrekestelling in verzuim. PSN zal aan koper alsdan een rente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag in rekening brengen, alsmede de incassokosten op de voet van artikel 6:96 lid 2 sub c BW. Betaling van het volledige factuurbedrag door een consument-koper geschiedt altijd bij het plaatsen van een order op de bestelwebsite via iDEAL of per creditcard.
3.4 Bij automatische incasso verleent PSN aan een professionele koper een korting van 2% op het factuurbedrag exclusief btw. Kortingen zijn niet van toepassing op het Power Slim introductiepakket.

4 Levering en leveringstermijnen
4.1 Als plaats van aflevering geldt het adres van koper dat tijdens de bestelling schriftelijk, per email, telefonisch, dan wel via de bestelwebsite aan Power Slim kenbaar is gemaakt.
4.2 Leveringstermijnen in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten, dan wel op de bestelwebsite vermeld, zijn naar beste weten en voor zover de producten voorradig zijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen. PSN hanteert in beginsel een levertijd van 2 werkdagen in-dien de order is geplaatst voor 11:00 uur en indien de producten op voorraad zijn. Overschrijding van een leveringstermijn leidt niet tot verzuim van PSN.
4.3 Orders van een consument-koper worden niet eerder geleverd dan nadat PSN het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.
4.4 PSN schort de levering van de producten op zodra er in het geval van een professionele koper sprake is van een totaal bedrag aan openstaande facturen vanaf € 1.500,00 of als deze 45 dagen openstaan.
4.5 Na het verstrijken van een leveringstermijn heeft koper het recht van PSN te verlangen dat binnen een redelijke termijn, die ten minste gelijk is aan de aanvankelijk overeengekomen termijn, alsnog tot levering wordt overgegaan. Indien deze nadere leveringstermijn opnieuw is verstreken, heeft koper het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren, zonder enig recht op schadevergoeding.
4.6 PSN bepaalt de wijze van verzending. Indien koper een andere wijze van verzending wenst, komen de extra kosten daarvan voor rekening van koper en geschiedt een dergelijke verzending voor risico van koper.
4.7 De levering van Power Slim producten geschiedt af magazijn. De producten kunnen breek-baar zijn en worden met grootste zorg door PSN verpakt. Nadat de Power Slim producten het magazijn hebben verlaten, draagt koper alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het transport van de Power Slim producten en de aflevering op het adres van koper.

5 Acceptatie en reclames
5.1 Koper dient bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de producten aan de overeen-komst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper met opgave van de aard en de grond van de klachten binnen twee (2) werkdagen na de aflevering PSN hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.
5.2 Indien de afgeleverde producten na onderzoek door PSN niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PSN de keuze om het desbetreffende product te vervangen of het fac-tuurbedrag terug te betalen.
5.3 Retourzendingen van Power Slim producten, alleen in geval de producten na onderzoek door PSN niet aan de overeenkomst beantwoorden, worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.
5.4 Klachten en opmerkingen met betrekking tot de producten, service en levering dienen schriftelijk of per email te worden ingediend bij PSN. Koper ontvangt binnen veertien dagen schriftelijk bericht van PSN.

6 Aansprakelijkheid
6.1 PSN is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverde product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van PSN.
6.2 Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van PSN je-gens een consument-koper beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering bij een ge-grond verklaarde claim uitkeert.
6.3 Indien zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen die leidt tot aansprakelijkheid van PSN, anders dan productaansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering uitkeert, dan wel ten hoogste tweemaal het factuurbedrag van de geleverde producten bij gebreke van een uitkering door de schadeverzekering.

7 Contra-indicaties
7.1 PSN neemt een aantal contra-indicaties in acht met betrekking tot de Power Slim producten. Een professionele koper dient ten behoeve van iedere gebruiker van de Power Slim producten het papieren intake formulier of de intake van de Power Tool met de contra-indicaties samen met de gebruiker in te vullen, te laten ondertekenen en ten minste vijf (5) jaar te bewaren.
7.2 Bij absolute contra-indicaties mogen de Power Slim producten niet worden gebruikt. Onder absolute contra-indicaties wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: chronische le-ver- en nier aandoeningen, melkeiwit allergie, zwangerschap en borstvoeding, hartinfarct (>6mnd), hartritmestoornissen, hart insufficientie, soja allergie, hypkaliëmie, kanker, be-handeling met Levodopa, gecombineerde behandeling met digitalis en diuetica. Bij relatieve contra-indicaties dient eerst een arts geraadpleegd te worden alvorens de Power Slim producten te gebruiken. Onder relatieve contra-indicaties wordt verstaan: nierproblemen, leverproblemen, diabetes type 1, diabetes type 2, lactose intolerantie, jicht, herseninfarct, hersenbloeding en gebruik van de volgende medicatie: Diuretica, anti-hypertensiva, Col-chicine, Cortisone, Thyrax. In geval van twijfel over een contra-indicatie dient een koper eerst een arts te raadplegen alvorens de Power Slim producten te gebruiken.
7.3 PSN is niet aansprakelijk voor de financiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel als gevolg van het niet in acht nemen van dit artikel door koper en gebruikers van de Power Slim producten. Koper vrijwaart PSN voor aanspraken van derden wegens het niet naleven van de verplichtingen in dit artikel.

8 Overmacht
8.1 PSN is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
8.2 PSN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd te overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door PSN geleverde producten aan koper blijven eigendom van PSN totdat de koper alle verplichtingen, inclusief incassokosten en rente, uit de met PSN gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
9.2 De onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.

10 Geschillen
10.1 Op alle overeenkomsten waarbij PSN partij is, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
10.2 Alle geschillen tussen PSN en koper worden voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

11 Herroepingsrecht consument-koper bij koop via de bestelwebsite
11.1 Indien een consument-koper niet tevreden is over de geleverde Power Slim producten dan kan deze binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Power Slim producten een e-mail sturen naar klantenservice@powerslim.nl met daarin de vermelding dat de koopovereenkomst ontbonden dient te worden en kunnen de producten terug worden gestuurd, in-dien de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.
11.2 Het product dient ongeopend, voorzien van factuur in de originele verpakking gefrankeerd verzonden te worden. Binnen dertig (30) dagen wordt het aankoopbedrag teruggestort op de rekening van de consument-koper. Retouradres: Power Slim Nederland, Van Elderenlaan 3, 5581 WJ Waalre.
11.3 Een verzoek tot retourzending dient schriftelijk te worden ingediend met vermelding van naam van het product, aantal, houdbaarheidsdatum en aankoopdatum. Retourzending van Power Slim producten door een professionele koper is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuringdoor PSN.

12 Refund- en geschillenpolicy eenmalige incasso
12.1 Indien een consument-koper het niet eens is met een eenmalige incasso van zijn bankrekening kan deze contact opnemen met PSN door een e-mail te sturen aan klantenservice@powerslim.nl. PSN zal binnen drie (3) werkdagen een inhoudelijke reactie geven. In-dien het geschil gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag binnen dertig (30) dagen teruggeboekt naar de bankrekening waarvan het bedrag is geïncasseerd. Als een consument-koper vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kan deze contact opnemen met klantenservice@powerslim.nl.